INFORME DE LA DOCUMENTACIÓ REBUDA DE L’EXPLOTACIÓ DE L’EQUIPAMENT ESPORTIU DE CAN CUIÀS.

Arran de les incidències produïdes en els mesos d’estiu en el poliesportiu Can Cuiàs ubicat en la zona del Torrent del Bosc i que dóna servei als tres barris de la Zona Nord i el barri de Can Cuiàs de Montcada i Reixach, les quals han estat denunciades per els usuaris de la instal·lació i canalitzades per l’AVV Ciutat Meridiana, l’associació va realitzar dues assemblees amb els afectats i el veïnatge per consensuar quines accions prendre davant l’Administració.

Una de les peticions que van sortir en les assemblees es demanar a l’administració que ens facilités tota la informació relacionada amb el contracte de la concessió que l’Ajuntament va adjudicar a l’empresa UBAEFitnes (actualment eurofitnes).

Finalment després de setmanes de tira i arronsa  amb el Districte de Nou Barris, aquest ens va facilitar (2 dies abans de l’assemblea informativa) el plec de les clàusules d’explotació que regia la gestió dels equipaments esportius de Can Dragó i Can Cuiàs, i l’informe sobre la proposta d’adjudicació, però aquesta documentació estava incompleta perquè mancava els annexos que acompanyaven els plecs.

Per tant, exigim el 100% de la documentació relativa al contracte (annexes, clàusules d’explotació…)

 

Consideracions prèvies:

 1. Aquest contracte té naturalesa administrativa, es va adjudicar per mitjà d’un concurs públic tipificat com contracte de gestió de serveis públics mitjançant la modalitat de concessió d’obra pública juntament amb l’explotació del servei.

 

 1. En el concurs es va agrupar dos equipament el de Can Dragó i Can Cuiàs i la inversió obligatòria inicial comportava percentualment un inversió més elevada a Can Dragó (93,7%) que a Can Cuiàs (6,3%), que considerem totalment desproporcionada entre ambdós centres esportius.

 

 

 1. L’expedient de contractació és va iniciar a finals de desembre de 2000 i es va resoldre a finals de l’any 2001.

 

 1. Només es va presentar una empresa (UBAEFitness)

 

 

 1. En aquell moment no existia l’Institut d’Esports de Barcelona, per tant, el control i seguiment dels equipaments esportius estava descentralitzades als Districtes.

 

Normativa aplicable en aquell moment:

Text Refós de la Llei de contractes de les Administracions públiques (TRLCAP) Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny (avui derogat, per el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic)

Artículo 5. Carácter administrativo y privado de los contratos.

 1. Son contratos administrativos:
 2. a) Aquéllos cuyo objeto directo, conjunta o separadamente, sea la ejecución de obras, la gestión de servicios públicos y la realización de suministros, los de consultoría y asistencia o de servicios, excepto los contratos comprendidos en la categoría 6 del artículo 206 referente a contratos de seguros y bancarios y de inversiones y, de los comprendidos en la categoría 26 del mismo artículo, los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos.

 

Artículo 156. Modalidades de la contratación.

La contratación de la gestión de los servicios públicos adoptará cualquiera de las siguientes modalidades:

 1. Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura, siendo aplicable en este caso lo previsto en el apartado 3 del artículo 130 de la presente Ley.

Artículo 130. Concepto del contrato de concesión.

 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15 a 20 en cuanto a capacidad, solvencia y prohibiciones de contratar de los empresarios, los que concurran, individualmente o conjuntamente con otros, a la licitación de una concesión de obra pública podrán hacerlo con el compromiso de constituir una sociedad, que será la titular de la concesión, en el plazo y con los requisitos y condiciones que establezca el pliego de cláusulas administrativas particulares, sin serle de aplicación los límites establecidos en el artículo 282 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, y en el artículo 185 del Código de Comercio.

 

D’acord amb els articles en els quals es regeix el Plec del contracte, estem davant d’un Contracte de gestió de serveis públics  i que integren l’execució de l’obra i explotació del servei.

La normativa explicita que el concessionari suporta els riscos econòmics de l’execució i l’explotació de l’obra, excepte de la part de l’obra que pugui ser executada per l’Administració.

No obstant això, cal tenir en compte que aquests tipus de contractes normalment tenen una llarga durada, per la qual cosa aquest risc queda matisat amb el principi de equilibri econòmic.

La durada (i les possibles pròrrogues) han de constar al plec de clàusules administratives particulars i no pot excedir (en total) 50 anys, quan el contracte integri execució d’obres i explotació del servei.

 

En aquests contractes només es pot admetre la subcontractació en relació amb prestacions accessòries del servei.

 

Finalitzat el termini contractual, el servei revertirà a l’Administració. El contracte estipularà les obres i instal·lacions que el contractista ha de lliurar (en estat de conservació i funcionament adequats) a l’Administració.

 

Si el contractista provoca una pertorbació greu en el servei, l’Administració pot:

 

 • Resoldre el contracte

 

 • Acordar-ne la intervenció fins que se solucioni el problema.

 

En ambdós casos el contractista haurà d’abonar el danys i perjudicis causats.

 

 

Valoració i anàlisi dels plecs respecte els 16 anys de gestió per part de l’adjudicatari:

 

 

A conseqüència del volum de plecs i apartats s’ha realitzat i adjuntat en aquest informe un resum del les clàusules i aparts més significatius alhora d’analitzar les obligacions i drets de les dues parts (Ajuntaments i EuroFitness) i comprovar el compliment d’aquests.

 

Valoració i anàlisi de l’adjudicació del contracte:

La valoració de la documentació (oferta) presentada per l’adjudicatari va ser d’un total de 28 punts (56% del valor total), és a dir, un 5,6 sobre 10, un suficient molt just.

En la proposta d’adjudicació no compleix el format de la clàusula 23, ja que no esta tant detallada com el plec, per tant, no es pot analitzar quina puntuació se li va donar per cada subapartats.

En el detall d’inversions mínima obligatòria de Can Cuiàs l’empresa adjudicatària va presentar 4 actuacions quant en el Plec s’identificava 5, a més d’aquestes 4 hi ha incoherències entre la descripció de l’oferta i la descripció detallada en el Plec, a més no estan valorades econòmicament, tal como estableix el Plec.

L´inversió compromesa als dos centres era de 535 milions de ptes, 500 milions per Can Dragó i 35 milions per Can Cuiàs,dels quals nomes es realitza un 10% aproximadament, on està la resta de la inversió, el 90% que representa uns 482 milions de ptes?

Conclusió:

S’hauria d’haver esmenat aquestes incidències prèviament a la proposta d’adjudicació, perquè estaríem en una situació d’exclusió de l’empresa adjudicatari per no presentar correctament la documentació requerida en el Plec, per tant, s’hauria d’haver declarat desert el concurs.

RESUM PLEC DE CLÀUSULES D’EXPLOTACIÓ QUE HA DE REGIR LA GESTIÓ DE L’EQUIPAMENT  ESPORTIU CAN CUIÀS

 

Objecte(clàusula 1):

Concessió de la gestió del Compleix Esportiu de Can Cuiàs.

Incompliment de la 1a clàusula del contracte:

 • “la realització de les obres d’ampliació de l´equipament del parc esportiu Municipal Can Dragó” tal com s’estableix a la proposta de l´entitat gestora “contrucció d´un edifici nou annex al actual edifici de piscina”.

Fet que representa que un 90% de la inversió proposada, no s´ha fet.

 

Naturalesa jurídica i llei de contractes (clàusules 2 i 3):

Administrativa, modalitat contracte de gestió de serveis públics modalitat concessió d’acord amb:

Article 5.2.a), article 156.a) i article 233.3.a) del TRLCAP

Article 233.3.a), article 241 i article 259 Llei 8/1987 LMRLC

Article 188.3 a) Decret 179/1995 ROAS

+d’altres:

 

 

 

 

Durada (clàusula 6):

Contracte amb una durada de 25 anys a comptar des del dia següent a la formalització del contracte, el qual podrà ser ampliat en un període màxim de 25 anys més, en funció de la inversió per ampliacions i millores de les instal·lacions ofertada per l’adjudicatari, segons la següent escala:

S’adjudica per 44 anys, que implicaria una inversió mínima de 720 milions de ptes, no de 535, i a més a més, tenint en compte que el 90% de la inversió NO s’ha realitzat entre 2001 i 2016(15 anys) s`hauria de valorar la durada real del contracte segons la inversió realitzada.

Cànon(clàusula 7):

Cànon variable(%)+ cànon fix anual (veure clàusula 7), es liquidaran mensualment i s’actualitzarà d’acord amb l’IPC general

(*)Es pot establir compensacions sobre la part variable del cànon per la realització de les inversions previstes en el Plec.

Inversions (clàusula 8):

L’adjudicatari haurà de realitzar les ampliacions i millores, detallades a la clàusula 34 del Plec, d’acord amb el programa mínim de reforma i ampliació elaborat pels Serveis Tècnics del Districte i que acompanya al Plec (no el tenim, exigim documentació).

Inversió mínima de 400 milions ptes no realitzada.

Tarifes (clàusula 9.1):

L’adjudicatari haurà d’aplicar les tarifes vigents aprovades per l’òrgan competent de l’Ajuntament de Barcelona i que s’adjunten com annex al Plec (no el tenim, exigim documentació)

Les tarifes dels següents exercicis per a l’ús de la instal·lació seran proposades per l’entitat gestora a la Comissió de Seguiment (a tenir en compte, veure clàusula 37 que especifica la seva composició)

Les tarifes hauran de basar-se en costos reals, tenint en compte els costos permanents, els d’amortització i els costos de reposició, com també els criteris sobre el sistema de preus que aprovi l’Ajuntament.

 

 

Compte d’explotació (clàusula 9.2):

El compte d’explotació de la gestió de les instal·lacions serà independent de l’específic de l’adjudicatari, i haurà de possibilitar una anàlisi diferenciada de la comptabilitat de cada equipament esportiu inclòs en el contracte.

(*) a més de les despeses de funcionament, també aniran a càrrec del compte d’explotació:

– entre un 5% i un 15% del total d’ingressos es destinarà a promoció esportiva, el seu import anual així com les activitats a les quals es destinaran aquests recursos seran aprovats per la Comissió de Seguiment amb una sèrie de prioritats: (veure punt 2.3)

 • Promoció esportiva per col·lectius amb dificultats culturals, socials o econòmiques”.
 • Actes esportius i/o populars d`àmbit de districte.

 

– fins a un 4% dels ingressos produïts en concepte de retribució per la gestió

– les amortitzacions tècniques de les inversions efectuades

– el cànon establert a la clàusula 7

(*) Respecte el compte d’explotació, caldrà utilitzar el model homologat per l’Ajuntament i que consta en l’annex (no el tenim)

(*) Anualment caldrà presentar el compte d’explotació a l’òrgan municipal competent, auditats per una entitat o professional degudament autoritzat, seguint la pauta d’auditoria establerta per l’Ajuntament (a tenir en compte!!)

(*) La Intervenció General i els serveis econòmics de l’Ajuntament, podran en tot moment fiscalitzar la situació dels comptes, i sol·licitar la informació que estimin pertinent (a tenir en compte!!)

Inventari (clàusula 9.3):

L’adjudicatari està obligat a portar un llibre inventari de béns mobles existents a cada instal·lació, amb expressió de llurs característiques, marca, així com de la seva valoració econòmica i estat actual, de conformitat amb les disposicions del Reglament d’Instal·lacions Esportives de la Ciutat de Barcelona.

(*)Com annex al present Plec, figura un llistat de material inicialment adscrit a les instal·lacions (no el tenim)

 

Drets del concessionari (clàusula 10.1):

Obtenir una compensació econòmica per tal que es mantingui l’equilibri econòmic de la concessió, en els casos en què es produeixi qualsevol de les circumstàncies assenyalades als apartats 2b) i c) de la clàusula 13 (Protestats i obligacions de l’Ajuntament) (a tenir en compte!!)

Obligacions del concessionari (clàusula 10.2):

(*) Informar l’Administració del funcionament del servei, de l’execució de les obres i instal·lacions al seu compte, com també del compte d’explotació i de la situació patrimonial en relació amb la gestió del servei (a tenir en compte!!)

(*) Mantenir en bon estat les instal·lacions i les obres, si fos el cas (a tenir en compte!!)

(*) Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball, l’Ajuntament podrà requerir al contractista perquè acrediti documentalment el compliment de les referides obligacions (a tenir en compte!!)

(*) Prestar el servei amb continuïtat i la regularitat establerta sense altres interrupcions que les que es produeixin si la gestió és prestés de forma directa per l`ajuntament.

 

Personal (clàusula 11):

Durant la vigència del contracte, qualsevol substitució o modificació d’aquelles persones haurà de comunicar-se prèviament a l’Ajuntament i acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a dret.

Protestats de l’Ajuntament (clàusula 13.1):

(*) Ordenar discrecionalment les modificacions que l’interès públic exigeixi

(*) Fiscalitzar la gestió del concessionari. A aquest efecte, l’Ajuntament pot inspeccionar els serveis, les obres, les instal·lacions i els locals i la documentació relacionada amb l’objecte de la concessió, i dictar ordres per mantenir o restablir la prestació corresponent (a tenir en compte!!)

(*) Assumir temporalment la gestió directa dels serveis en els casos en què no presti o no el pugui prestar el concessionari per circumstàncies que li siguin o no imputables (a tenir en compte!!)

(*) Imposar al concessionari les sancions pertinents

(*) Intervenir el servei (veure clàusula 20.2) (2)

(*) Rescatar la concessió (veure clàusula 13.2 c)) (1)

(*) Extingir el contracte per qualsevol de les causes previstes a l’ordenament (a tenir en compte!!)

Obligacions de l’Ajuntament (clàusula 13.2):

Mantenir l’equilibri financer de la concessió, (1) indemnitzar el concessionari pels danys i perjudicis que li ocasioni l’assumpció directa de la gestió dels serveis quan es produeixi per motiu d’interès públic que determini el rescat de la concessió, independentment de la culpa de l’empresari, o en cas de supressió dels serveis

Responsabilitat del contractista (clàusula 16):

16.2 El contractista UBAE Eurofitness serà responsable de tots els danys i perjudicis que s`ocasionin a tercers.

En aquest punt, els usuaris/es del Centre reclamen les quotes del mes d`Agost que no van poder utilitzar el servei, i de la primera setmana de setembre amb l`horari reduït.

L’adjudicatari està obligat al compliment de tots els extrems indicats en el Plec, en els annexos que l’acompanyen i en la normativa que sigui d’aplicació. (a tenir en compte)

Règim sancionador (clàusula 18):

Es tipifica en lleu, greu i molt greus, principalment es sanciona les faltes derivades dels defectuós o negligent compliment pel concessionari de les obligacions assumides d’acord amb el contracte.

(*) les faltes greus seran sancionades amb la imposició de sancions econòmiques fins 1.500.000 ptes (90.015€), o en el cas de pertorbació del servei que posi en perill la gestió adequada o lesioni els interessos dels usuaris, amb la intervenció de la concessió, sempre que l’Administració no opti, quan sigui procedent, per la resolució del contracte (a tenir en compte)

(*) No compliment o demora manifesta dels terminis d`execució de les obres de millora i d`ampliació previstes en el present contracte.( Centre Can Dragó).

Resolució i extinció del contracte (clàusula 19):

Mutu acord entre les parts, el rescat dels serveis per l’Administració, l’incompliment de la resta d’obligacions contractuals,… (a tenir en compte)

 

Intervenció del servei (clàusula 20):

(*) Si de l’incompliment del contracte per part de l’empresari se’n deriva una pertorbació del servei o es produeix una lesió als interessos dels usuaris i l’Administració no decideix la resolució del contracte, aquest pot acordar intervenir el servei fins que aquelles causes desapareguin.

(2) Les infraccions greus que impliquin la intervenció del servei són les següents: (a tenir en compte)

– Les infraccions en la prestació dels servei que el pertorbi o alterin greument en el volum o qualitat sense arribar a la paralització

– La desobediència per part del concessionari de les disposicions de la Corporació sobre la conservació de les instal·lacions quan posi en perill la prestació del servei o la seguretat dels usuaris

– La resistència del concessionari a realitzar reformes preceptives ordenades per la Corporació

– Les que causin lesions a la seguretat, la salubritat i els interessos legítims dels usuaris

 

Criteris per l’adjudicació (clàusula 23):

Barems desglossats en tres aparts corresponent a la presentació de la documentació a presentar:

1.- Proposta de serveis i programa esportiu (10 punts) (6 punts) (veure clàusula 33)

2.- Proposta d’inversions i millores en la infraestructura de les instal·lacions (20 punts) (13 punts) (veure clàusula 34)

3.- Proposta de projecte de gestió (20 punts) (9 punts) (veure clàusula 35)

Criteris per l’adjudicació (clàusula 23):

Garantia provisional 1.500.000 ptes (90.0015€), garantia definitiva (4% de la inversió global) aquesta serà retornada una vegada hagi finalitzat el termini de la concessió, garantia complementària (2% de la inversió proposada per l’adjudicatari) aquesta podrà rescatar-se per part de l’adjudicatari, a mida que siguin executades unitats d’obra.

Programa esportiu mínim (clàusula 33):

El programa d’activitats a desenvolupar haurà de contemplar com a mínim les següents línies de treball:

1.- Com a centres de serveis esportius per als ciutadans

2.- Com a centres d’oferta esportiva per a les escoles i població en edat escolar

3.- Com a centres de pràctica i competició esportiva

(*) Pel que fa a Can Cuiàs, tenir en consideració i prioritzar la utilització de les instal·lacions per part de l’Agrupació Atlètica de Catalunya, així com la utilització de les pistes de petanca habilitades a l’exterior de la instal·lació, per part del Club de Petanca Ciutat Meridiana, mentre es mantingui en vigor l’acord signat amb el Districte al respecte.

33.2.d Oferta d´activitats d`estiu per a nens i nenes i joves promoguda per l`ajuntament, organitzant directament activitats.

Ampliació, millores i grans reparacions de les instal·lacions (clàusula 34):

(*) L’adjudicatari haurà de presentar una proposta per a cadascun de les instal·lacions objecte del concurs suficientment documentada i grafiada:

1.- una memòria justificativa de les actuacions que es plantegen en relació al compliment del programa esportiu

2.- una memòria descriptiva de les accions que es plantegin

3- els plànols

4.- la valoració de les inversions en obres d’equipament i dotació per a la gestió

5.- periodificació de les obres i millores plantejades

(*) l’avantprojecte presentat haurà d’incloure a nivell d’obres, com a mínim, les següents actuacions, d’acord amb el projecte i pressupost d’obra que s’annexa al Plec (no el tenim):

-Actuacions mínimes obligatòries a Can Cuiàs: (25.000.000 ptes) (150.253€) (33.549.334ptes) (201.636€)

 • Millora de la ventilació i refrigeració del pavelló poliesportiu, tot respectant l’espai actual
 • Remodelació del sistema de filtratge i depuració de l’aigua de la piscina i del magatzem dels productes de depuració, mitjançant la construcció d’un nou espai de magatzem i la reforma de la sala de màquines, d’acord amb la normativa vigent.
 • Remodelació dels espais destinats a la pràctica esportiva individual (sala de musculació, màquines, etc), així com dels vestidors i serveis generals de la instal·lació, adaptant-los a la seva utilització per a persones discapacitades ( a tenir en compte)
 • Millora del sistema general de calderes i aigua calenta de la instal·lació
 • Millora dels espais exteriors i dels accessos de la instal·lació, adaptan-los a la normativa d’accessibilitat (en l’oferta de l’adjudicatari no hi ha constància que l’hagi inclòs perquè no està ni valorat en la proposta d’adjudicació)

L’adjudicatari va presentar una oferta global de 33.549.334 ptes (201.636€) sense desglossar per actuacions i sense incloure l’actuació 5 (millores en els espais exteriors)

(*) L’Ajuntament, si escau, farà un informe anual justificatiu de la inversió efectuada i del muntant d’amortització que justifiqui la quantitat a compensar sobre la part no fixa del cànon. (a tenir en compte)

(*) Al respecte, el concessionari podrà compensar-se durant la totalitat dels anys de la concessió, fins al 90% de la part variable del cànon per amortitzar la inversió esmentada en el punt anterior. (a tenir en compte)

 

Projecte de gestió (clàusula 27. 2 sobre núm 2) que contempli la següent documentació:

 1. descripció del programa esportiu
 2. pressupost detallat dels 5 primers anys de funcionament
 3. Proposta de preus dels diferents serveis
 4. Proposta d’adequació, ampliació i millores de les instal·lacions degudament justificades, avaluació econòmica i periodificació de les mateixes, així com la proposta de finançament i amortització d’acord amb allò previst a la clàsula 34.

Obligacions de l’adjudicatari relatives a la gestió i explotació dels serveis (clàusula 35):

(*) Si l’Ajuntament ho requereix, el gestor haurà d’encarregar una auditoria tècnica sobre l’estat de la instal·lació, en els termes que estableixi l’Ajuntament (a tenir en compte)

(*) formalitzar les pòlisses establertes en el Plec

(*) complir els reglaments, ordenances i edictes que aprovi l’Ajuntament de Barcelona quant a la seguretat i higiene

(*) sufragar les següents despeses: conservació i manteniment ordinari del conjunt de les instal·lacions pel que fa al manteniment preventiu i correctiu, millores i grans reparacions que constin en el contracte, i de les que posteriorment s’acordi de mutu acord i siguin aprovades per la Comissió de Seguiment ( a tenir en compte)

(*) proposar a la Comissió de Seguiment, en el termini de sis mesos, una normativa de funcionament intern per a cadascuna de les instal·lacions, a partir del Reglament d’Instal·lacions Esportives. Si la IME (IBE actualment) ja disposa d’aquesta normativa interna aprovada, proposar, si s’escau, una proposta d’actualització.

(*) elaborar una carta de serveis i presentar-la a la Comissió de Seguiment per al vistiplau.

(*) tenir degudament complimentats, actualitzats i a disposició el carnet de manteniment de les instal·lacions.

(*) Garantir que els usuaris de cadascuna de les instal·lacions disposin de tota la informació pertinent sobre el funcionament de les instal·lacions, i que siguin atesos de manera adequada. Haurà de figurar amb caràcter preceptiu un rètol, d’acord amb el model establert per l’Ajuntament de Barcelona, en un lloc visible i de fàcil accés per a l’usuari, en el que s’indiqui: ( a tenir en compte)

 • Les tarifes vigents
 • L’horari d’obertura de la instal·lació
 • L’hora d’atenció al públic
 • Els serveis i programes que s’hi realitzen
 • El nom de l’entitat gestora
 • L’aforament

(*) Haurà de presentar en els terminis que s’estableix la següent documentació: ( a tenir en compte)

A/ Documentació anual

 • Proposta de tarifes
 • Comptes anuals auditats. S’inclourà un informe especial dels auditors sobre la segregació de les partides, la revisió del control intern de l’entitat i el grau de compliment de les clàusules dels plecs
 • Pressupost econòmic i financer per a l’exercici següent
 • Proposta anual d’actuacions de manteniment i conservació
 • Auditoria tècnica, si s’escau
 • Full anual d’indicadors de gestió
 • Pla d’utilització esportiva
 • Informe sobre l’estat de satisfacció i opinió de l’usuari
 • Memòria esportiva
 • Proposta de Promoció Esportiva
 • Proposta de plantilla bàsica de la instal·lació

B/ Documentació semestral

 • Balanç i compte de resultats especificat per equipaments
 • Proposta semestral d’actuacions de manteniment i conservació
 • Full semestral d’indicadors de gestió
 • Full de previsió de les activitats organitzades, lloguers d’espai, actes….

C/ Documentació mensual

 • Full mensual d’indicadors de gestió
 • Full de previsió de les activitats organitzades, lloguers d’espai, actes….

Comissió de Seguiment (clàusula 37):

Es constituirà una comissió de seguiment, essent la seva funció genèrica la de vetllar pel compliment d’aquest plec de condicions, i en concret, i per a cadascuna de les instal·lacions, donar el vistiplau a:

 1. Pla d’utilització de la instal·lació
 2. Programa d’activitats
 3. Proposta de Promoció Esportiva
 4. Pla de conservació i manteniment
 5. Comptes anuals
 6. Proposta de tarifes
 7. Proposta d’inversions
 8. Plantilla i estructura de personal de la instal·lació
 9. Memòria anual
 10. Reglament intern
 11. Carta de serveis
 12. Donar el vistiplau a la proposta del nomenament de director/a de al instal·lació

Es reunirà preceptivament i com a mínim dues vegades a l’any de forma ordinària i, de manera extraordinària, sempre que es consideri convenient i a proposta del President. Podrà establir subcomissions específiques per a cada instal·lació objecte del contracte.

La Comissió de Seguiment està integrada, com a mínim:

-Regidor/a del Districte ( o persona en qui delegui)

-Regidor/a ponent d’Esports ( o persona en qui delegui)

-Director d’Esports ( o persona en qui delegui)

-Cap de la Divisió de Serveis Personals del Districte

-Cap del Departament d’Administració del Districte

-Una persona representant de l’entitat gestora

-Una persona de les entitats esportives i cíviques vinculades a la instal·lació

-Una persona representant de les entitats usuàries de la instal·lació

-Un representant de les persones usuàries de la instal·lació

La Direcció i la Secretaria del Consell Municipal d’Esports assistiran a la reunió, amb veu i sense vot.

(*) L’entitat gestora es responsabilitzarà d’instrumentar anualment un procediment públic d’elecció del representant dels usuaris, sota la supervisió de la Comissió de Gestió.

Comissió de Gestió(clàusula 38):

Es constituirà una Comissió de Gestió formada pels següents membres:

-Un representant del Districte

-Un representant de la Direcció d’Esports

-Un representant de l’entitat gestora

-Els/les directors/es de la instal·lació

(*) Aquesta Comissió serà convocada pel representant del Districte i es reunirà una vegada al trimestre per a tractar tot tipus de qüestions que afectin a la gestió de la instal·lació, resoldre i, si s’escau, realitzar les adequades propostes a la Comissió de Seguiment.

(*) La Comissió de Gestió li correspondrà elevar a la Comissió de Seguiment la resolució dels casos d’incompliment de la normativa interna i dels compromisos contractuals adquirits amb entitats usuàries.

 

 

Associació de veïns i veïnes de Ciutat Meridiana.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s